Reklamacje i Zwroty

Reklamacje i zwroty w Beastyler

 

Adres zwrotów:

Beastyler
97-400 Bełchatów
Sadowa 26
Kontakt:
Tel: 531 179 295
mail: kontakt@beastyler.pl
Formularz zwrotu/reklamacji

Szanowny Kliencie, Przeczytaj wstęp!

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W momencie gdy przesyłka ma oznaki naruszenia, adresat ma prawo żądać jej otwarcia w obecności kuriera jeszcze przed pokwitowaniem odbioru. Przedstawiciel firmy przewozowej jest w takiej sytuacji zobowiązany dokonać protokolarnego otwarcia przesyłki w obecności adresata. Wyniki oględzin muszą zostać odnotowane niezależnie od stwierdzenia wystąpienia szkody. Jednak gdy uszkodzeń zewnętrznych nie zauważymy, należy pokwitować odbiór, następnie zalecamy otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sporządzenie jest protokołu uszkodzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Brak spisania protokołu w takim wypadku powoduje wygaśnięcie roszczeń. W takim wypadku można przyjąć, że jeżeli kupujący nie spisał protokołu, to przesyłka była w porządku. Jeżeli kurier nie ma przy sobie protokołu szkody i mówi że przyjedzie później, albo następnego dnia nie powinniśmy przyjąć takiej przesyłki. Zgodnie z prawem przewozowym po odbiorze takiej przesyłki tracimy uprawnienie do żądania odszkodowania od przewoźnika.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, chyba że utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.

Reklamację o paczkomaty może zgłosić zarówno nadawca, jak i odbiorca przesyłki paczkomatowej. Ale co ważne, uruchomienie procedury reklamacyjnej trwale blokuje możliwość doręczenia przesyłki do paczkomatu. Jeżeli Przesyłka Paczkomatowa została już umieszczona w maszynie to zablokowana zostanie możliwość jej odbioru z Paczkomatu i trafi ona do właściwego oddziału InPost. Co z tego wynika? Jeśli chcesz otrzymać przesyłkę po świętach, nie zgłaszaj reklamacji.

Nie odebranie przesyłki od kuriera i zwrot przesyłki do nadawcy wiąże się z jednoznacznym odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.


Reklamacje:

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać:

-pisemnie na adres Sprzedawcy (podany wyżej),
-mailowo na adres e-mail (podany wyżej)
-osobiście w siedzibie Sprzedawcy (adres podany powyżej)

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Proponujemy skorzystać z naszego formularza znajdującego się pod adresem http://beastyler.pl/upload/Formularz.docx jednak nie jest on obowiązkowy.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji odesłanych produktów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.


Zwroty:

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy kontakt@beastyler.pl). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://beastyler.pl/upload/Formularz.docx, jednak nie jest to obowiązkowe. Przesyłkę należy oznaczyć tak (etykieta adresowa lub informacja w przesyłce) aby jednoznacznie wskazywała na to, że jest przesłana właśnie od Państwa. Klient oświadcza, że bierze odpowiedzialność za zamówione produkty i traktować je będzie zgodnie z przeznaczeniem. Zwracać można jedynie rzeczy nieużywane, bez widocznych śladów użytkowania nadające się do ponownej sprzedaży. W przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku o zwrot, przesyłka zostanie odesłana na adres z zamówienia z informacją dotyczącą podjętych decyzji.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że konsument może obejrzeć zamówione rzeczy lub przymierzyć je wyłącznie tak, jak mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym, w przeciwnym wypadku poniesienie np. koszty uszkodzenia lub czyszczenia rzeczy.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl